مرور برچسب

پرورش قرقاول

روش جوجه کشی از قرقاول

قرقاول نر در خوابیدن روی تخم ها و همچنین پرورش جوجه ها علاقه ای نشان نمی دهد و به قرقاول ماده کمک نمی کند.قرقاول ها آشیانه خود را در حاشیه بوته زارها و علفزارها می سازند و کف آن را با علف های کوچک و یا شاخ و برگ درختان می‌پوشانند...

شروع پرورش قرقاول

نور و روشنایی محیط پرورش قرقاول باید طوری تنظیم شود که تنظیم نور داشته باشد و معمولاً مناسب ترین نور در زمان تخمگذاری ۱۰ تا ۱۵ لوکس می باشد

قرقاول از جوجه کشی تا کشتار

پس از اینکه جوجه ها از تخم بیرون آمدند ،جوجه ها به سالن نگهداری منتقل می‌شوند و به مدت چهار هفته تحت پرورش و نگهداری قرار می گیرند در این مدت باید بسیار مدیریت کنید

۱۲ هفته آخر پرورش و نگهداری قرقاول

شما می توانید برای هر ۵۰ جوجه قرقاول از ۲ تا ۴ دانخوری به طول ۶۰ تا ۹۰ سانتیمتر استفاده کنید وقتی می‌خواهید غذای مصرفی جوجه ها را در دانخوری ها بریزید سعی کنید غذاها را به خوبی پخش کنید

تهیه غذای مناسب برای قرقاول ها

قرقاول ها از یک ماهگی تا زمانی که می خواهند تخم بگذارند از همه چیز می‌تواند تغذیه کنند،آن ها می‌توانند در طبیعت خود شان به دنبال تغذیه بگردند و از کرم ،حشره، میوه ها و دانه های وحشی نیز استفاده کنند.تهیه غذای مناسب برای قرقاول ها