مرور برچسب

کشتار قرقاول

قرقاول از جوجه کشی تا کشتار

پس از اینکه جوجه ها از تخم بیرون آمدند ،جوجه ها به سالن نگهداری منتقل می‌شوند و به مدت چهار هفته تحت پرورش و نگهداری قرار می گیرند در این مدت باید بسیار مدیریت کنید