مرور برچسب

کنجاله منداب یا کلزا

منابع پروتئین گیاهی برای قرقاول

منابع پروتئین گیاهی برای قرقاول :منابع پروتئینی شامل منابع گیاهی و حیوانی هستند .منابع پروتئین گیاهی:پس از استخراج قسمت عمده روغن از دانه های روغنی، می توان از تفاله ی باقیمانده که کنجاله خوانده می شود برای تغذیه قرقاولها…