مرور برچسب

کنجاله منداب یا کلزا

منابع پروتئین گیاهی برای قرقاول

منابع پروتئین گیاهی برای قرقاول : منابع پروتئینی شامل منابع گیاهی و حیوانی هستند . منابع پروتئین گیاهی: پس از استخراج قسمت عمده روغن از دانه های روغنی، می توان از تفاله ی باقیمانده که کنجاله خوانده می شود برای تغذیه قرقاولها…