آماده سازی جایگاه پرورش قرقاول

0

آماده سازی جایگاه پرورش قرقاول

زمانی که میخواهیم قرقاول ها را در جایگاهی پرورش دهیم که قبلاً در آن قرقاول یا پرنده دیگری نگهداری می شده است باید جایگاه را قبل از ورود قرقاولها آماده ساخت.

هدف از آماده سازی جایگاه،ایجاد محیط مناسب و فاقد آلودگی و فراهم آوردن وسایل مورد احتیاج برای پرورش قرقاول است.

آماده نمودن صحیح جایگاه در روند پرورش قرقاول تاثیر مستقیم دارد.

از اینرو موارد زیر به ترتیب و با دقت کامل انجام پذیرد.

۱_جمع آوری وسائل و تجهیزات داخل جایگاه
۲_جمع آوری و خارج کردن بستر از جایگاه
۳_شست و شوی جایگاه
۴_ضدعفونی جایگاه
۵_شستشو و ضدعفونی تجهیزات و وسایل
۶_تهیه و پهن کردن بستر
۷_نصب تجهیزات و آزمایش آن ها
۸_گاز دادن جایگاه با فرمالین و پرمنگنات

جمع آوری وسایل و تجهیزات داخل جایگاه:

ابتدا باید وسایل و تجهیزات داخل جایگاه را خارج نمایید.

این عمل را باید با دقت کامل انجام دهید تا از بروز خسارات احتمالی جلوگیری به عمل آید.

وسایل و تجهیزاتی که باید از جایگاه خارج نمود عبارتند از:

آبخوری ها،دانخوری ها،بخاری،هواکش های خراب و لامپ ها.

آبخوری ها و دانخوری ها:

کلیه آبخوری ها و دانخوری ها را باید برای شستشو و ضدعفونی از جایگاه خارج کنید و به محل پیش بینی شده منتقل نمایید.

گفتنی است در صورتیکه جایگاه دارای آب خوری و دانخوری اتوماتیک است ابتدا باید آنها را باز کنید و سپس قسمت های لازم را از جایگاه خارج نمایید.

بخاری:

در صورتی که در جایگاه از بخاری به عنوان وسیله گرمایش استفاده می کنید باید در پایان دوره آن را از جایگاه خارج کرده،سرویس نمایید.

هواکش ها:

هواکش ها را باید کنترل نموده،آنهایی که نیاز به تعمیر دارند از جایگاه خارج کنید.

لامپ ها:

در صورتی که از جایگاه پنجره دار و روشن استفاده میکنید باید کلیه لامپ ها را باز کنید تا در هنگام شستشو و ضدعفونی آسیب نبینید.

جمع آوری و خارج کردن بستر از جایگاه:

پس از خارج کردن تجهیزات از جایگاه،در سیستم پرورش بر روی بستر باید بستر (کود) را از جایگاه خارج کنید.

پس از جمع آوری و تخلیه بستر باید کود های چسبیده به کف جایگاه را به وسیله کاردک های مخصوص جدا کنید و از جایگاه خارج نمایید.

جارو کردن جایگاه را باید پس از کاردک زدن انجام دهید. در سیستم پرورش در قفس نیز باید سینی های کودرا کاملا خالی و تمیز کرد.

در کلیه مراحل باید لباس مخصوص بپوشید و از ماسک استفاده نمایید.

در ضمن باید پرده های جایگاه را در حین کار باز کرده،هواکش ها را روشن کنید.

شست و شوی جایگاه:

پس از جارو کردن جایگاه،باید آن را با آب گرم یا سرد شستشو کنید.

آماده سازی جایگاه پرورش قرقاول

برای این منظور باید نوع مصالح استفاده شده در دیوار و سقف جایگاه را در نظر بگیرید که آیا قابل شستشو هستند یا خیر؟

در سیستم پرورش در قفس برنامه برش زدن جایگاه باید تمام اجزای قفس نیز شسته و تمیز شود.

در هنگام شستشو باید دقت کنید تابه تجهیزات برقی و کلیه وسایلی که در اثر مرطوب شدن آسیب می بینند خسارتی وارد نیاید.

ضدعفونی جایگاه:

جایگاه را پس از هر دوره پرورش حتی اگر هیچ گونه بیماری در دوره های قبل در آن مشاهده نشده باشد حتماً باید ضدعفونی کنید.

ضدعفونی کردن جایگاه،گرچه احتمال بروز بیماری در گله را کامل از بین نمی برد اما به طور محسوسی آن را کاهش می‌دهد.

برای ضدعفونی جایگاه می توانید از روش های گوناگون زیر استفاده نمایید.

توجه:

از آنجا که این روشها هر یک به تنهایی نمی‌توانند اطمینان بخش باشند بهتر است از تمام این روش ها استفاده کنید.

۱_حرارت دادن جایگاه و محوطه اطراف آن
۲_محلول پاشی هر جایگاه با مواد ضدعفونی کننده۳_گاز دادن جایگاه

حرارت دادن جایگاه:

از حرارت به دلیل خاصیت میکروب کشی شدید معمولاً برای ضدعفونی جایگاه استفاده میشود.

برای حرارت دادن جایگاه از شعله افکن استفاده می شود.

در اجرای این عملیات باید لباس مخصوص بپوشید و در شعله دادن جایگاه باید دقت کنید تا کلیه زوایا،گوشه ها و شکاف های جایگاه حرارت ببینند.

آماده سازی جایگاه پرورش قرقاول

در هنگام کار باید از حرارت دادن وسایل و قسمت های آتش زا کامل پرهیز نمایید.

محلول پاشی با مواد ضدعفونی کننده:

پس از شعله دادن،جایگاه را باید با دقت تمام با مواد ضدعفونی کننده محلول پاشی نمود.

برای این منظور مواد و وسایل زیر باید فراهم شود:

۱_ماده ضدعفونی کننده
۲_دستگاه سمپاش
۳_ماسک مخصوص و لباس کار و کلاه
۴_آب (به میزان لازم)

پس از آماده کردن مواد و وسایل مزبور برای تهیه محلول ضدعفونی کننده مراحل زیر باید به ترتیبی که آمده است صورت پذیرد:

۱_مطالعه دقیق دستورالعمل و توصیه های کارخانه سازنده ماده ضدعفونی کننده
۲_محاسبه مقدار لازم از ماده ضدعفونی کننده مورد استفاده (با در نظر گرفتن مساحت کف،دیوارها و سقف سالن و همچنین رعایت دستورالعمل کارخانه سازنده ماده مزبور).

برای ضدعفونی کردن جایگاه باید موارد زیر را با دقت انجام دهید:

۱_پوشیدن لباس کار و استفاده از ماسک و دستکش
۲_ضدعفونی یکنواخت قسمت‌های مختلف جایگاه
۳_دقت در ضدعفونی گوش ها،زاویه ها،درز ها و شکاف های موجود
۴_دقت در جلوگیری از ریزش محلول برروی تاسیسات برقی و وسایلی که نسبت به رطوبت حساس هستند.

شست و شو و ضدعفونی تجهیزات و وسایل

پس از شست و شوی تجهیزات (دانخوری،آبخوری و…..) باید آنها را به ترتیبی که در زیر می آید با دقت ضدعفونی نمایید.

۱_مطالعه دقیق دستورالعمل ماده ضدعفونی کننده مورد نظر برای ضدعفونی تجهیزات.

۲_محاسبه مقدار آب مورد نیاز با توجه به حجم حوضچه مخصوص ضدعفونی تجهیزات یا مخزن دستگاه محلول پاش این مقدار باید حدود ۱/۲ حجم حوضچه منظور شود.

۳_محاسبه مقدار ماده ضدعفونی کننده مورد نیاز با توجه به حجم آب مصرفی.

۴_پرکردن حدود ۱/۲ حوضچه مخصوص از آب

۵_ریختن ماده ضدعفونی کننده موردنظر در حوضچه و به هم زدن آن

۶_قرار دادن تجهیزات (آبخوری،دانخوری و….) در داخل محلول،با توجه به دستورالعمل کارخانه سازنده.

۷_خارج کردن تجهیزات پس از مدت لازم،شست و شو و خشک کردن آنها.

تهیه و پهن کردن بستر:

در پرورش قرقاول در سیستم بستر بهتر است کف جایگاه را با بستر مناسب بپوشانید.

بستر موادی است که در طول مدت پرورش،باعث‌کاهش عوارضی مانند تورم و درد مفاصل،همچنین بروز بیماری های انگلی می گردد.

بستر به تثبیت حرارت و رطوبت هوای جایگاه نیز کمک می کند. بستر را باید پس از شستشو و ضدعفونی جایگاه،در زمانی که کف جایگاه کاملاً خشک است پهن کنید.

برای پهن کردن بستر باید توجه کنید که ارتفاع آن حداقل ۵ سانتی متر باشد و در تمام سالن به صورت یکنواخت گسترده شود.

در هنگام پهن کردن بستر باید اجسام نوک تیز را جمع آوری و از سالن خارج نمایید.

برای استفاده از بستر برای جوجه قرقاول ها در روزهای نخست،می توانید آنها را با کاغذ بپوشانید تا جوجه ها از مواد بستر استفاده نکنند و زمانی که جوجه ها به دان خوردن از داخل دان خوری عادت کردند کاغذ ها را جمع نمایید.

آماده سازی جایگاه پرورش قرقاول

در طول دوره پرورش باید مراقب باشید تا رطوبت بستر از ۳۰ درصد بیشتر نشود در صورتی که قسمتی از بستر خیس شود باید آن را با بستر تازه عوض کنید.

نصب تجهیزات و آزمایش آنها:

پس از پهن کردن بستر باید تجهیزات ( آبخوری،دانخوری و….) داخل جایگاه را نصب کنید.

نصب آبخوری ها و دانخوری ها در جایگاه باید به نحوی صورت گیرد که تمام گله به آسانی بتوانند از آنها استفاده کنند و نیاز به حرکت اضافی نداشته باشند.

برای این منظور باید با توجه به وضعیت ساختمان و امکانات خود آنها را در مکان های مناسب قرار دهید.

برای تجهیز جایگاه باید کلیه وسایل مانند گرم کننده ها، خنک کننده ها، تهویه ها و وسایل روشنایی را با دقت کامل در جایگاه نصب کنید.

پس از نصب تجهیزات داخل جایگاه باید آنها را با دقت آزمایش کرده،از کارکرد صحیح آن ها اطمینان حاصل نمایید.

گاز دادن جایگاه با فرمالین و پرمنگنات:

گاز دادن جایگاه را پس از نصب تجهیزات انجام دهید تا برای آخرین بار قبل از ورود قرقاولها،جایگاه و تجهیزات به وسیله مواد دودزا ضدعفونی شود.

در اثر ریختن فرمالین روی پرمنگنات،گاز قوی تولید می شود که خاصیت میکروب کشی بالایی دارد.

گازدهی با فرمالین باید بلافاصله بعد از تکمیل ضد عفونی انجام گیرد.

روش گاز دادن با فرمالین و پرمنگنات به صورت زیر می باشد:

۱_مسدود کردن کلیه درها،پنجره ها،روزنه‌ها و هواکش های سالن پرورش.

۲_تهیه مواد و وسایل کار شامل: فرمالین،پرمنگنات،ترازو،بشکه و یا نیم بشکه فلزی،دستکش،ماسک.

۳_محاسبه دقیق فضای مورد نظر و محاسبه مقدار فرمالین و پرمنگنات لازم به ‌صورت ۴۲ گرم فرمالین در مقابل ۲۱ گرم پرمنگنات برای هر متر مکعب از سالن (همیشه مقدار فرمالین دوبرابر پرمنگنات است).

۴_قرار دادن ظروف در مکانهای تعیین شده و جمع آوری بستر اطراف ظروف.

۵_آماده نمودن شرایط ترکیب.

توجه داشته باشید که پرمنگنات در کف بشکه فلزی میبایستی به صورت حلقه ای آرایش داده شود.

بدین معنی که در کف بشکه دور تا دور پرمنگنات ریخته شود و قسمت مساحت خالی باشد.

توجه داشته باشید که بشکه فلزی باید در محلی صاف و تراز قرار داشته باشد تا فرمالین به خوبی با پرمنگنات ترکیب شود.

۶_مخلوط نمودن فرمالین با پرمنگنات.

مقدار فرمالین لازم که قبلا محاسبه شده و اکنون در داخل سطل پلاستیکی قرار دارد در قسمت وسط و خالی کف بشکه در داخل ۲ تا ۳ ثانیه ریخته می‌شود.

آماده سازی جایگاه پرورش قرقاول

بلافاصله واکنشی بین فرمالین و پرمنگنات صورت پذیرفته و گاز سمی حاصله متصاعد می شود (نگاره ۲_۳).

در هنگام عمل باید توجه داشته باشید که هرگز پرمنگنات را روی فرمالین نریزید.

۷_فرار و خروج از سالن باید به سرعت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن صورت پذیرد زیرا گاز متصاعد شده برای دستگاه تنفس بسیار زیان آور و دارای بوی بسیار تندی است.

۸_بستن آخرین در و مسدود نمودن درزهای اطراف در.

توجه داشته باشید برای انجام این مرحله زمان بسیار کوتاه است.

بهتر است وسایل کار در کنار در از قبل آماده شده باشد.

در پایان کار اگر پودر خشک قهوه‌ای رنگی حاصل شود نشان دهنده انجام موفقیت‌آمیز عملیات گازدهی است.

اگر باقیمانده خیس باشد پرمنگنات کافی نبوده است.

اگر باقیمانده ارغوانی باشد پرمنگنات زیاد بوده است.

نکته مهم:

گاز دادن سالن در دمای کمتر از ۲۴ درجه سانتیگراد و رطوبت کمتر از ۷۵ درصد نتایج مطلوبی نخواهد داشت.

بنابراین لازم است گاز دادن در گرم‌ترین ساعات روز و در زمان های سرد سال با گرم کردن سالن توسط وسایل گرمازا از یک طرف و بالا بردن رطوبت سالن از طریق آب پاشی انجام پذیرد.

توجه داشته باشید که با گاز دادن سالن عملیات خطرناکی است و گاز حاصل از واکنش بین فرمالین و پرمنگنات برای انسان خطر مسمومیت و خفگی را به همراه دارد.

اگر ممکن است برای اولین بار سعی کنید همکار کسی باشید که در این زمینه تجربه دارد تا حداقل یک بار مراحل اجرای این کار را ببیند.

کارکنان باید از لباس و وسایل محافظت کننده از قبیل ماسک،عینک و محافظ چشم استفاده کنند.

بهتر از عمل گاز دادن توسط دو نفر انجام شود تا در صورت مواجه شدن با شرایط اضطراری امکان کمک فراهم باشد.

پس از گاز دادن،سال نباید به مدت حداقل ۲۴ ساعت کاملا بسته باقی بمانند و کسی حق ورود به آن را نداشته باشد.

لازم است سالن قبل از ورود افراد،کاملا تهویه گردد.

پایان پیام

پرورش و نگهداری جوجه قرقاول

پرورش قرقاول فدک

برای سفارش انواع تخم قرقاول و جوجه قرقاول تماس بگیرید.
تلفن تماس: ۰۹۱۳۵۶۳۵۶۰۰

دفتر فروش: اصفهان، خیابان امام خمینی؛ خیابان حکیم صفایی، ۲۰۰ متر بعد از چهارراه باغ بهشت، پلاک ۱۳۵

ممکن است شما دوست داشته باشید
<