مرور برچسب

اختلالات تخم قرقاول

تخم مناسب جهت جوجه کشی قرقاول

تخم مناسب جهت جوجه کشی قرقاول به عنوان یک اصل کلی وزن جوجه حدود دو سوم وزن تخم می باشد. با افزایش سن قرقاول های ماده میزان وزن تخم تولیدی افزایش پیدا میکند. رابطه بین وزن جوجه و سن بلوغ جنسی ،وزن بلوغ جنسی و میزان تولید تخم : وزن…