مرور برچسب

پارامترهای ارزیابی جوجه قرقاول،علایم ارزیابی کیفیت جوجه ها،عمل نوربینی

پارامترهای ارزیابی جوجه قرقاول یک روزه

پارامترهای ارزیابی جوجه قرقاول یک روزه پارامترهای مورد استفاده در ارزیابی کیفیت جوجه یک روزه فعالیت : جوجه یک روزه را به پشت قرار دهید و چگونگی برگشت آن بر روی دو پا را بررسی کنید اگر فرا روی پاهایش برگشت یک جوجه قوی و اگر با تاخیر…
<